Algemene voorwaarden

Voorwaarden met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door Virtualassistantbalie (VA-balie). VA-balie is onderdeel van CCAK civiele specialisten (CCAK).

©oktober 2021
Versie: 1.0 (definitief)
Datum: 01 oktober 2021
Auteur: Ing. I. Knip

Artikel 1

Definities

1.1

In deze voorwaarden worden de volgende termen toegepast:

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door VA-balie.

CCAK

Civiel en Cultuurtechnisch Adviesbureau Knip, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Rhenen, tevens werkend onder handelsnamen CCAK en CCAK civiele specialisten.

Derde(n)

Door VA-balie inschakelde externe partijen welke in opdracht van of namens VA-balie Diensten leveren aan de Opdrachtgever.

Dienst(en)

Een door VA-balie te leveren product en/of dienst conform een overeengekomen Overeenkomst tussen VA-balie en Opdrachtgever.

Materialen

Alle werken voorgekomen van de geest, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.

Opdrachtgever

De in uitoefening van beroep of bedrijf handelende wederpartij van CCAK.

Overeenkomst

Overeenkomen levering van Dienst(en) door VA-balie aan Opdrachtgever.

VA-balie

Virtualassistantbalie, afgekort VA-balie, is een virtual assistentdienst van CCAK civiele specialisten (CCAK).

Met een hoofdletter en cursief geschreven termen in deze Algemene Voorwaarden hebben de betekenis zoals in dit artikel vermeld.

Artikel 2

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1

Op de door VA-balie te verrichten Dienst(en) zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij anders overeengekomen.

2.2

Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden, zijn voor VA-balie alleen bindend indien en voor zover deze door VA-balie uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3

Opdrachtgever wordt geacht inhoudelijk bekend te zijn met deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn te downloaden van de VA-balie website en liggen kosteloos ter inzage op het kantoor van CCAK .

2.4

Deze Algemene Voorwaarden zijn in werking getreden op 1 oktober 2021.

2.5

VA-balie behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden aan te passen, doch deze wijzigingen treden niet eerder in werking dan 20 werkdagen nadat zij bekend zijn gemaakt.

Artikel 3

Prijzen en tarieven

3.1

Alle prijzen luiden in euro’s, zijn exclusief btw en zijn gebaseerd op één gesloten totaalopdracht middels een gesloten overeenkomst.

3.2

De door VA-balie gehanteerde tarieven worden jaarlijks op 1 maart van het kalenderjaar vastgesteld. Als basis voor de lonen wordt de geldende CBS index “Zakelijke Dienstverlening” gehanteerd.

3.3

Prijsverhogingen voor Materiaal worden geheel doorberekend.

3.4

VA-balie is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven in daartoe aanleiding gevende gevallen in redelijkheid tussentijds te wijzigen.

3.5

Tariefsverhogingen worden schriftelijk aan opdrachtgever meegedeeld en worden berekend over de nadien te verrichten werkzaamheden. Tariefsverhogingen tot drie maanden na opdrachtverstrekking worden niet doorberekend.

3.6

In afwijking van het bepaalde in 3.5 kan in geval van een bij of krachtens de wet getroffen loon- of prijsmaatregel de tariefwijziging ingaan op de eerste dag van de maand volgend op die van de maatregel.

3.7

Regiewerkzaamheden door VA-balie worden maandelijks achteraf gefactureerd op basis van het aantal werkelijk gemaakte uren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4

Betalingstermijn

4.1

Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen.

4.2

Facturatie voor VA-balie wordt uitgevoerd onder naam van CCAK.

4.3

Bij overschrijding van deze betalingstermijn is Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim en is deze aan CCAK een rente verschuldigd ter grootte van 2% boven de wettelijke rente over het bedrag van de openstaande (voorschot)declaratie voor de periode dat tijdige betaling achterwege blijft of is gebleven.

4.4

Indien tijdige betaling door Opdrachtgever achterwege is gebleven is CCAK tevens gerechtigd haar vorderingen uit handen te geven en is Opdrachtgever de daaraan verbonden kosten, vermeerderd met omzetbelasting, verschuldigd. Voorts is Opdrachtgever alle andere kosten verschuldigd die CCAK moet maken om haar vordering(en) te incasseren.

4.5

Betalingen van Opdrachtgever worden altijd eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan.

Artikel 5

offertes

5.1

VA-balie doet haar offertes gestand gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij anders overeengekomen.

5.2

De gestanddoening eindigt indien Opdrachtgever de offerte afwijst, danwel automatisch indien de Opdrachtgever niet binnen de gestandsdoening termijn opdracht verleend. Indien Opdrachtgever op een later tijdstip alsnog gebruik wil maken van de offerte, dan zal VA-balie een aangepaste offerte indienen.

5.3

Een offerte wordt gedaan op basis van de ten tijde van het indienen van de offerte geldende wet- en regelgeving. Indien tussen het moment van uitbrengen van de offerte en de acceptatie daarvan door Opdrachtgever sprake is van een significante wijziging van ter zake geldende wet- en/of regelgeving welke direct effect heeft op de uitgebrachte offerte, is de betreffende offerte vervallen en brengt VA-balie binnen 14 dagen een nieuwe offerte uit onder vermelding van een nieuwe termijn van gestanddoening.

5.4

Door ondertekening van de offerte verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden en met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 6

Aansprakelijkheid

6.1

VA-balie en Opdrachtgever kunnen niet tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van beide partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

6.2

VA-balie is alleen aansprakelijk voor schade, met een maximum van het honorarium van VA-balie voor de verleende werkzaamheden met een maximum van de in artikel 8.1 genoemde termijn.

6.3

Tenzij indien en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.

6.4

Opdrachtgever vrijwaart VA-balie en CCAK tegen elke aanspraak van een derde wegens een (eventuele) inbreuk op een recht van intellectueel eigendom van die derde op Materiaal aangeleverd door de Opdrachtgever.

6.5

Het is VA-balie toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Materialen. Indien VA-balie door middel van technische bescherming deze Materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt.

Artikel 7

Derden

7.1

VA-balie werkt op verzoek van Opdrachtgever mogelijk samen met Derden. VA-balie is voor de Dienst(en) verricht door deze Derden niet aansprakelijk tenzij en voor zover VA-balie deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Opdrachtgever is in die gevallen verantwoordelijk voor de door deze Derden aan VA-balie verstrekte Dienst(en).

7.2

Indien VA-balie in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zelf één of meerdere bureaus of deskundigen inschakelt, zal VA-balie voor het door deze Derde(n) verrichte deel van de Overeenkomst slechts aansprakelijk zijn voor zover die Derde jegens VA-balie aansprakelijk is.

Artikel 8

Goedkeuring MATERIALEN

8.1

Door VA-balie aan Opdrachtgever ter goedkeuring verzonden Materialen worden geacht door Opdrachtgever te zijn goedgekeurd wanneer Opdrachtgever niet binnen twee weken na de verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel heeft bericht.

Artikel 9

Werktijden

9.1

Alle genoemde werkzaamheden en prijzen zijn gebaseerd op uitvoering op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 en aaneengesloten perioden van werkzaamheden.

9.2

Tenzij anders is overeengekomen is VA-balie tijdens reguliere kantooruren beschikbaar voor klantenondersteuning via e-mail.

Artikel 10

Aanleveren gegevens/documenten

10.1

Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem te verstrekken gegevens tijdig, actueel en juist zijn en dat hij in het bezit is van de benodigde licenties en/of rechten.

10.2

Kosten ten gevolge van vertraging en het verstrekken van deze gegevens en in het algemeen stagnatie buiten de schuld van VA-balie komen voor rekening van Opdrachtgever.

10.3

Opdrachtgever vrijwaart VA-balie, voor alle aanspraken van derden.

10.4

Verzending van documenten of andere gegevensdragers door VA-balie geschiedt voor risico van Opdrachtgever. Verzending per post zal via gewone post plaatsvinden.

10.5

Door VA-balie opgegeven termijnen van levering zijn indicatief, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat opgegeven termijnen een uiterste termijn betreft.

10.6

Overschrijding van overeengekomen levertijden, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.7

VA-balie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebruik door anderen dan Opdrachtgever, noch gebruik voor een ander doel.

10.8

De door VA-balie vervaardigde Materialen mogen alleen door Opdrachtgever worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd. Opdrachtgever is uitsluitend bevoegd copyright houdende Materialen aan derden ter beschikking te stellen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met VA-balie.

Artikel 11

Geheimhouding

11.1

Opdrachtgever en VA-balie zullen alle door de één aan de ander verschafte gegevens vertrouwelijk behandelen en van deze gegevens alleen gebruik maken in het kader van de uitvoering van de opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.2

VA-balie zal geen kennisnemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van VA-balie en ingeschakelde Derde(n), tenzij de Opdrachtgever hier om verzoekt, dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of VA-balie daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel.

11.3

De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

11.4

VA-balie, is gerechtigd de opdracht als referentie te gebruiken onder de naam van VA-balie en CCAK.

Artikel 12

Persoonsgegevens

12.1

De Opdrachtgever geeft met het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk toestemming de in het kader van de Overeenkomst aangeleverde persoonsgegevens te mogen verwerken en/of op te slaan ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

12.2

VA-balie zal persoonsgegevens nooit zonder toestemming van de Opdrachtgever aan Derde(n) verstrekken, tenzij hier een wettelijke verplichting toe bestaat.

12.3

Partijen zijn het erover eens dat VA-balie ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens “verwerker” en de Opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijke” is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit verband zijn, indien in de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, de bepalingen uit de Verwerkersovereenkomst van toepassing.

12.4

De verantwoordelijkheid tot nakoming van verplichting bij verwerking van persoonsgegevens middels de Overeenkomst ligt geheel bij Opdrachtgever. Opdrachtgever draagt zorg voor rechtmatige verwerking van persoonsgegevens en dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.

12.5

De Opdrachtgever vrijwaart VA-balie en in deze tevens CCAK, tegen elke rechtsvordering van derden indien die vordering, in welke vorm dan ook, verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens alsmede tegen eventueel aan Opdrachtgever toerekenbare opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere toezichthoudende instanties.

Artikel 13

KLACHTENProcedure

13.1

Eventuele klachten over de dienstverlening van VA-balie of één van de voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derde(n), kunnen via de mail bij VA-balie worden gemeld.

13.2

Voor een vlotte afhandeling van een klacht, dient deze bij voorkeur zijn te voorzien van het klantnummer, tijdstip van de klacht, screenprints en een nauwkeurige beschrijving van de klacht.

Artikel 14

GESCHILLEN

14.1

Op deze Overeenkomst gesloten met VA-balie is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin CCAK gevestigd is.

Artikel 15

Citeertitel

15.1

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “AV VA-Balie 2021”.

Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens in PDF te downloaden via onderstaande knop.